top of page
PRIVACYBELEID

Geüpdatet op 1 september 2022

 

Uw privacy en het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder geven we u meer details over ons privacybeleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van informatie die we ontvangen wanneer u onze service gebruikt.

 

 1. Partijen en voorwerp

 

Balkandeir Consulting BV (hierna “GEN-S” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)

Kasteelstraat 3, 9150 Kruibeke

 

BE 0767.507.451

E-Mail: fact.balkandeirconsulting@gmail.com

Telefoon: +32 (0) 479 467 407

 

GEN-S stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: https://www.gen-sapiens.com, (hierna de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door GEN-S.

 

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

 

In diens hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt GEN-S alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. GEN-S verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening”).

 

GEN-S is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de Gebruikers op hun verzoek en in hun naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt GEN-S zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

 

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door GEN-S, in hun hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van GEN-S optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt door GEN-S, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

 

 • Een geautomatiseerde procedure

 • Het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief

 • Contactformulier

 • Chat

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

 

a. Algemene doeleinden:

 

GEN-S gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend als volgt:

 

 • Cookies - om de Site te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond hun expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Klantgegevens - om het account van de Gebruiker op de Site te beheren en voor de levering en facturatie van door hen bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met hen of omdat GEN-S daartoe een gerechtvaardigd belang heeft;

 • Leveranciersgegevens -  om de Gebruiker een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, facturen te betalen en met de Gebruiker te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker;

 • Communicatiegegevens - om een vraag of verzoek van de Gebruiker te kunnen behandelen, met als rechtsgrond hun expliciete, voorafgaande toestemming online en het gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

b. Direct marketing

GEN-S gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruikers ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse hebben getoond in hun diensten, dan wel de expliciete, voorafgaande toestemming van de Gebruiker in alle andere gevallen.

 

Als de Gebruiker dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en GEN-S de verwerking van hun persoonsgegevens voor hun direct marketing doeleinden stopzet, dan kan dat zonder kost en zonder dat de Gebruiker daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door de Verwerkingsverantwoordelijke rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

 

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, GEN-S de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 

 • Cookies - Bij ieder gebruik van de Site kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over de Gebruiker verzameld worden. Meer info over de manier waarop GEN-S cookies gebruikt, vindt u in artikel 9.

 • Klantgegevens - Als de Gebruiker gebruik maakt van de Site of een bestelling plaatst, kan GEN-S de volgende klantinformatie over hen verzamelen: naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van het bedrijf en BTW-nummer, en eventuele andere gegevens die de Gebruiker aan ons overmaakt;

 • Leveranciersgegevens - Als de Gebruiker een (potentiële) leverancier is, verwerkt GEN-S de volgende persoonsgegevens van hen: naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van het bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, en eventuele andere gegevens die de Gebruiker aan GEN-S overmaakt;

 • Communicatiegegevens - Als de Gebruiker GEN-S belt, mailt of een contactformulier indient, dan kan GEN-S de volgende persoonsgegevens verzamelen: naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die de Gebruiker zelf vrijgeeft;

 

GEN-S verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

5. Toestemming

 

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hun vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

 

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met GEN-S. Elke overeenkomst die GEN-S en de Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de Gebruiker.

 

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, hun persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hen op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door GEN-S, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

 

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan tien jaar.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van GEN-S voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover hen samenwerken met GEN-S voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreeks gezag van GEN-S, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

 

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. GEN-S zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

 

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

 

In bepaalde omstandigheden moet GEN-S de gegevens van de Gebruiker delen met derden:

 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving;

 • financiële instellingen;

 • verzekeringsinstellingen.

 

Als GEN-S de activiteiten ooit stopzet of overdraagt aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat GEN-S failliet gaat of de activiteiten verkocht worden, dan kan dat betekenen dat de persoonsgegevens van de Gebruiker aan derden, die geheel of gedeeltelijk de activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. GEN-S zal de Gebruiker in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren.

8. Rechten van de Gebruikers

 

De Gebruiker kan hun rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres:

privacy@gen-sapiens.com, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Kasteelstraat 3, 9150 Kruibeke.

 

a. Recht van toegang

 

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert GEN-S het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;

 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

 • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;

 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;

 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

 

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

 

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

 

b. Recht op rectificatie

 

GEN-S garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

 

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan GEN-S.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing

 

De Gebruiker heeft het recht om de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

 

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkinsgverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

 

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de Verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;

 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkinsgverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

d. Recht om de verwerking te beperken

 

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkinsgverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De Verwerkinsgverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van GEN-S hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat GEN-S dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

 

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

 

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

 

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens vanwege hun specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door GEN-S. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordeling, zal GEN-S geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

 

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

 

g. Klachtrecht

 

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens door GEN-S, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 

Klachten kunnen worden ingediend op het volgende adres:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. + 32 2 274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

 

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van hun woonplaats.

9. Cookies

 

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de Gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

 

a. Algemene principes

 

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

 

 • Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie GEN-S samenwerkt.

 • Sommige van de cookies die gebruikt worden door GEN-S zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

 • De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.

 • Door gebruik te maken van de Site stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van de cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

 

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door GEN-S op de Site:

 

 • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie va, de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

 • Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Site over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het sufgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het GEN-S ook mogelijk om eventuele bugs op de Site te identificeren en te corrigeren;

 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal);

 • Tracking cookies: GEN-S maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, oude interactie van Gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het GEN-S mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en-uk/policies/privacy/.

 

c. Bewaartermijn voor cookies

 

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

d. Beheer van cookies

 

Als de Gebruiker niet wil dat de Site cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

 

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

 

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):

 

Voor de Gebruikers met een browser:

 

 

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op de volgende website:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

10. Beveiliging van gegevens

 

GEN-S heeft de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van de persoonsgegevens van de Gebruiker te garanderen. De Site werd gemaakt via Wix.com, die zich voor de volle 100% inzet voor gegevensbescherming.

Meer info: https://nl.wix.com/website-security#:~:text=Alle%20websites%20die%20met%20Wix,slotsymbool%20naast%20de%20site%2DURL.

 

In geen geval kan GEN-S aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

11. Wijziging van het Privacybeleid

 

GEN-S behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven an eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerkelijkheid te waarborgen.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van GEN-S.

 

13. Contact

 

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: privacy@gen-sapiens.com.

Website - cookies overview_Page_1.jpg
bottom of page